Wagemans over integriteitskwestie: ‘Gemankeerde informatievoorziening en gebrek aan openheid’

Foto: Facebook Robert Martens

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

Raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) was afwezig bij de gemeenteraadsvergadering waar de wethoudersbenoeming aan de orde was. Aanleiding daarvoor was het vermoeden van Wagemans dat de gemeenteraad onvoldoende is geïnformeerd over een integriteitskwestie. Met onderstaande brief aan de burgemeester, ook verzonden aan de overige collegeleden en gemeenteraad, wil het raadslid die kwestie afronden.

Geachte Burgemeester, Beste Désirée,

Zoals je weet heb ik de casus rond integriteit van dichtbij gevolgd, nadat daarvoor mijn aandacht was gevraagd als raadslid. Ik wil inhoudelijk, alvorens af te ronden, nog het volgende onder je aandacht brengen.

Ik betreur het zeer dat je mijn concrete vraag, of je al of niet de dossierstukken ter kennis hebt gebracht van Bureau Necker van Naem, niet hebt willen beantwoorden. Ik betreur het ook dat je in de raad ervoor koos om rond concrete vragen bij herhaling heen te cirkelen en omfloerste antwoorden gaf in een poging feiten onder de oppervlakte te houden en raadsleden informatie te onthouden. Intussen is bekend geworden dat je geen stukken hebt overhandigd en enkel aan Bureau Necker van Naem hebt meegedeeld dat er iets met een melding is geweest, dat je die hebt onderzocht en dat er helemaal niets aan de hand was. Het Bureau heeft die informatie kennelijk voor waar aangenomen en geen kennis kunnen nemen van de werkelijke toedracht.

Ik verneem ook dat je mededeling tijdens de raadsvergadering, dat je het presidium erbij hebt betrokken, nogal nuancering vraagt. Ook in het presidium heb je, naar ik verneem, volstaan met de mededeling dat er niets aan de hand was. Je hebt geen stukken overhandigd ter kennisname. Het presidium heeft kennelijk op jouw mededeling vertrouwd, geen poging ondernomen om kennis te nemen van de integriteitsmelding en is daarmee aan een beoordelende en controlerende taak met betrekking tot de afwikkeling van de integriteitsmelding niet eens toegekomen.

Ik kan slechts vaststellen dat je er werkelijk alles aan hebt gedaan de zaak onder de oppervlakte te houden door een zeer gemankeerde informatievoorziening en een volstrekt gebrek aan openheid. Dat knelt, aangezien de basisregel rond integriteitszaken immers transparantie is. Jouw handelwijze en de volstrekte geheimhouding staat daarmee op gespannen voet. Was dat niet juist een van de redenen waarom de affaires op provinciaal niveau zich alsmaar konden herhalen? Dat zal zeker niet jouw doel zijn geweest maar dat maakt de ongewenste werking van jouw handelen niet minder. Ook je systematische weigering om met de indieners van de integriteitsmelding contact op te nemen, zelfs toen daar een harde noodzaak voor aanwezig was, betreur ik zeer. Ik heb dat in een eerder toegezonden document toegelicht.

Bovendien is jou bekend, dat omtrent het concreet handelen van de wethouder er geen twijfel kan bestaan. Dat is op video vastgelegd. Wanneer deze video openbaar zou worden, is het mijn overtuiging dat velen niet jouw conclusie zouden delen dat er niets aan de hand was. Handelen in strijd met een collegebesluit en in strijd met een uitspraak van de rechter en waarbij ook nog eens sprake was van niet-zakelijke relaties, lijkt mij geen “klein bier”, zoals je reeds naar mij toe concludeerde, nog voordat het onderzoek had plaatsgevonden.

Nu gaat het in dit dossier niet meer enkel om de vraag of er foutief is gehandeld. Fouten maken we allemaal op zijn tijd. Daar kun je van leren. Ernstiger is het wanneer kwesties op het vlak van integriteit niet correct worden afgewikkeld. Wat dat betreft kan ik niet anders dan vaststellen, dat mijn vertrouwen in de wijze waarop integriteitszaken in Leudal worden afgewikkeld een forse deuk heeft opgelopen.

Op gemeentelijk niveau beschouw ik daarmee de zaak als afgewikkeld. Mocht iemand nog behoefte hebben de zaak alsnog te bespreken, dan ben ik daar uiteraard zeer toe bereid. Ik herinner aan mijn verzoek om de door mij opgestelde verklaring, die onderdeel is van de integriteitsmelding bij de provincie, openbaar te maken. Er valt nog aanzienlijk meer te vertellen dan tot nu toe is gebeurd. Thans rest nog enkel de afhandeling van de integriteitsmelding op provinciaal niveau, waar je overigens geen melding van hebt gedaan aan Bureau Necker van Naem. Althans, uit de stukken is dat niet gebleken.

Ik wil benadrukken dat ondanks mijn onvrede over de afwikkeling van de kwestie, die onvrede niet zal doorklinken in mijn relaties met partijen en personen. Ook niet naar jou. Ik ben niet haatdragend en zal me daar ook niet naar gedragen. Daar is Leudal ook niet mee gediend. Wel met een kritische houding, die gericht is op verbetering van het functioneren van de gemeente, wat in mijn ogen en in de ogen van velen hard nodig is en die ook tot de opdracht van raadsleden behoort. Dat die inspanningen tot op heden weinig effect hebben gehad, maakt dat niet anders. De noodzaak van verandering blijft geheel overeind. Deze casus rond integriteitsvragen is daarvan een sprekend voorbeeld.

Tot zover.

Beste groeten,
Thieu Wagemans, Raadslid

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen