Bijdrage Leudal aan missie ‘groenste kabinet ooit’

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – De beschikbaarheid van energie is niet vanzelfsprekend. Zorgen over de energievoorzieningszekerheid nemen toe. In 2030 moet in Nederland tenminste 49% minder CO2 worden uitgestoten dan in 1990, zo heeft het zelfbenoemde ‘groenste kabinet ooit’ zich ten doel gesteld.

De regio Midden-en Noord-Limburg heeft een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld om hier een bijdrage aan te leveren. Die bijdrage is een verplichting vanuit Den Haag. Voor de gemeente Leudal reden genoeg om een beleidskader zon-en windenergie op te stellen.

Toetsing
Om dat beleidskader, waaraan initiatieven rondom de opwekking van duurzame energie getoetst kunnen worden, op te stellen is een meedenksessie gehouden voor de samenleving, raad-en commissieleden. Het ontwikkelde ruimtelijk beleidskader bestaat nu uit vier delen. Deel één vormt de basis en toelichting die aangeeft op welke manier aanvragen worden getoetst, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke meerwaarde van een ontwikkeling. Met andere woorden: wat geeft een ontwikkeling terug aan de omgeving?

Landschapstypen
Dit deel wordt ondersteund door een drietal landschappelijke en ontwerpgerichte bijlagen: een kaart van de gemeente Leudal, gevuld met de landschapstypen van de gemeente en de ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van zon- en windenergie. Verder een ‘ontwikkelmatrix’, waarin per landschapstype is aangegeven waar de mogelijkheden liggen voor zon- en windenergie. Het laatste deel omvat een leidraad van ontwerpprincipes. Hierin is per landschapstype met ontwikkelmogelijkheden omschreven en verbeeld hoe een initiatief moet worden ontworpen en vormgegeven.

Meer dan nodig
Wethouder Piet Verlinden (Ronduit Open): ‘Kleinschalige initiatieven zijn onvoldoende om echt bij te dragen aan de nationale opgave. Daarom zijn grotere initiatieven noodzakelijk. Grootschalige energiesystemen zijn en worden niet overal aanvaard. Omdat de ene locatie passender of meer geschikt is, was het opstellen van een beleidskader meer dan nodig. We hebben nu een kader in handen, dat aangeeft op basis waarvan initiatieven kunnen worden ontwikkeld, getoetst en gerealiseerd.’ De ambitie waar de gemeente Leudal op het gebied van de energietransitie moet voldoen, wordt dus bepaald in de RES. Om iedereen de kans te geven te reageren op het beleidskader zon- en windenergie, ligt het ontwerp bestemmingsplan duurzame energie met ingang van vandaag tot en met 16 december ter inzage. De uiteindelijke vaststelling van het beleidskader vindt plaats in de eerste raadsvergadering in 2020.

Reacties