College van B&W verleent géén vergunning voor zonneweideproject

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Het college van B&W van Leudal heeft besloten om géén vergunning te verlenen voor de aanleg van de zonneweide, die zou voorzien in 40 hectare zonnepanelen nabij het voormalige KI-station in Heythuysen.

Dat besluit kende een vreemde aanloop. Op 18 september ontving de fractie Ronduit Open antwoorden op gestelde vragen over zonneweiden. Met die antwoorden kon de partij wel instemmen. Er werd echter geen enkele melding gedaan van het voornemen van het college om op zeer korte termijn een beslissing te nemen over het project in Heythuysen.

Mail
Pas anderhalf uur voorafgaand aan de raadsvergadering van 25 september ontving raadslid Thieu Wagemans van Ronduit Open een mail van een burger, waaruit bleek dat het college wel degelijk op zeer korte termijn een besluit zou nemen over die aanvraag. Ogenblikkelijk werd besloten een verzoek in te dienen om deze zaak in de raadsvergadering diezelfde avond op de agenda te zetten. De gehele raad ging met dat verzoek akkoord.

Motie
Verder werd een motie opgesteld waarin de raad gevraagd werd uit te spreken dat geen vergunningen voor zonneweiden zouden worden verleend, voordat de raad daar regels voor had opgesteld. Ook die motie werd unaniem door de raad gesteund. Namens het college werd vervolgens bericht dat men juridisch verplicht was de vergunning te verlenen. Reeds de volgende dag bleek uit het bestemmingsplan dat er van een juridisch verplicht besluit om meerdere redenen geen sprake was. Dat werd door een onderzoeksrapport van D66 nog eens bevestigd.

Voorstel
Ronduit Open toonde zich vandaag bijzonder verheugd met het besluit van het college. Raadslid Wagemans: ‘Nu is aan de orde dat de raad zo spoedig mogelijk een voorstel krijgt voorgelegd, waarin wordt aangegeven waar en onder welke voorwaarden de gemeente wil meewerken aan aanleg van zonneweiden. Het spreekt vanzelf dat bij toekomstige aanvragen de omgeving actief wordt betrokken bij het proces van besluitvorming. Bij de beantwoording van de eerder door Ronduit Open gestelde vragen is dat door het college ook reeds toegezegd.’

Reacties