Geurbeleid Zevenellen in november in de gemeenteraad

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Voor het – deels braakliggende – bedrijventerrein Zevenellen is een geurbeleid opgesteld. Om tot dit geurbeleid te komen is in opdracht van de gemeente door een adviesbureau een onderzoek uitgevoerd.

Dat onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre de vestiging van toekomstige bedrijven tot geuroverlast kan leiden in de omgeving. Er is naar voren gekomen dat wanneer zich te veel biobased bedrijven op het bedrijventerrein vestigen, dit geuroverlast in de omgeving tot gevolg kan hebben.

Geen wet
Wethouder Piet Verlinden legt uit: ‘Dankzij het geurbeleid, dat aan de hand van de uitkomst van het onderzoek is opgesteld, wordt dit voorkomen. De wet stelt geen eisen aan geur, dat wordt nu dus bepaald door het geurbeleid.’ Senior beleidsmedewerker milieu, Hen van Roij: ‘Voor industriële geur is er geen wet, zoals de veehouderij die wel kent. Industriële geurregelgeving is te vinden in het Activiteitenbesluit of in de omgevingsvergunning. Geluid en lucht zijn daarentegen wel echt wettelijk geregeld via de Wet geluidhinder en de Wet Luchtkwaliteit.’

Cumulatief toetsingskader
Het nu opgestelde geurbeleid geldt alleen voor bedrijven met bio-based activiteiten die zich in de toekomst willen vestigen op het bedrijventerrein Zevenellen. Voor deze toekomstig te vestigen bedrijven is de strengst mogelijke norm vastgesteld om zich aan te houden. Dit in het belang voor de inwoners van de omliggende kernen. Het geurbeleid bestaat uit een cumulatief toetsingskader. Dit betekent: de geleidelijke toename door optelling van de effecten van een uitwendige factor op mens of maatschappij (in dit geval geur). Het beleid beschermt de omgeving tegen de optelsom van geuroverlast van de te vestigen bedrijven en moet hiermee geuroverlast in de omgeving van Zevenellen voorkomen.

Effect
Bedrijven die geen biobased activiteiten hebben, ondervinden geen aanvullende regels. Daarnaast blijven toekomstige bedrijven met bio-based activiteiten veel mogelijkheden behouden, zo laat de gemeente weten. Dit wel onder voorwaarde dat ze de best beschikbare technieken toepassen. Pas in een scenario waarbij zich meerdere biobased bedrijven op het bedrijventerrein vestigen, zal het effect van het geurbeleid merkbaar worden zo wordt benadrukt. Op dat moment vormt het geurbeleid een vangnet om het lokale woon- en leefklimaat te beschermen.

OML
Wethouder Verlinden: ‘Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg ontwikkelt Zevenellen. Dit doen ze voor eigen rekening en risico. In de gemeente Leudal is een van onze pijlers biobased agribusiness. Dit is gebaseerd op groene grondstoffen. Wij zijn er van overtuigd dat dit de weg is naar een duurzame toekomst. OML wenst hierop in te zetten door Zevenellen te ontwikkelen als een industriepark waar gewassen en reststromen van de Midden-Limburgse land- en tuinbouw en voedingsmiddelenindustrie, de zogenaamde groene grondstoffen ofwel biomassa, kunnen worden ingezet voor toepassingen zoals transportbrandstoffen en energie. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het geurbeleid. Dit betekent dat bedrijven, die zich op Zevenellen willen vestigen een geuronderzoek moeten indienen. De gemeente toetst en handhaaft.’

Stakeholders
Om tot het geurbeleid te komen werden alle inwoners van Buggenum en Haelerbroek per brief uitgenodigd om mee te denken. Aan een bijeenkomst in april deden grondeigenaren, de Dorpsraad Buggenum, het Waterschap/Rijkswaterstaat, bewoners van Buggenum en bedrijven mee. Na die bijeenkomst is een werkgroep bestaande uit adviesbureau Kragten, de gemeente en de provincie aan de slag gegaan om het concept geurbeleid te maken. Op het geurbeleid hebben de deelnemers aan de eerste bijeenkomst opnieuw kunnen reageren. Een deel van deze feedback is gebruikt voor het definitieve beleid. Wethouder Verlinden: ‘Het blijft zoeken naar de juiste balans, maar we zijn van mening dat het beleid dat er nu ligt de beste middenweg is en een goed middel om de tegengestelde belangen te verenigen.’

Op 6 november neemt de gemeenteraad een besluit rondom het geurbeleid.

Reacties

article
14775
Geurbeleid Zevenellen in november in de raad
LEUDAL – Voor het – deels braakliggende – bedrijventerrein Zevenellen is een geurbeleid opgesteld. Om tot
https://leudal.nieuws.nl/2018/10/09/geurbeleid-zevenellen-november-gemeenteraad/
2018-10-09T18:29:36+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2018/10/09182303/P1050763.jpg
adviesbureau Kragten, beleidsmedewerker milieu, Biobased, Biobased bedrijven, biomassa, Buggenum, cumulatief toetsingskader, Dorpsraad Buggenum, energie, Geurbeleid, geuroverlast, Haelerbroek, Hen van Roij, OML, Onderzoek, Piet Verlinden, Zevenellen
Nieuws