Vragen kosten geen geld, maar de N280 steeds meer

Foto: John Hölsgens

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

Nu de N280 veel duurder lijkt te worden dan oorspronkelijk gepland, heeft de discussie weer een nieuwe dimensie gekregen. Peter Berghs uit Baexem schreef er de volgende brief over aan Provincale Staten.

Geachte leden provinciale staten Limburg,

De keuze voor N280 variant 3C is een gelopen traject, daar ben ik mij terdege van bewust. Diverse publicaties en informatieavonden met betrekking tot de N280 tracé Baexem (variant 3C) blijven echter vragen oproepen.

Ik zal die van mij allereerst samen vatten.

  • Wat doet u in 2030 (circa 5 jaar na realisatie)?
  • Wat doet u met de omwonenden?
  • Wat doet u met de verkeersveiligheid?

Ad 1. Toekomstvastheid
Op het gevaar af dat u mij onsympathiek gaat vinden stel ik voor de zoveelste keer de vraag: Hoe zit het met de toekomstvastheid (een harde eis van provinciale staten bij de keuze voor 3C)? Er is door de uitvoerende bestuurders en deskundige steeds beweerd dat het ontwerp 3C toekomstvast is tot 2030. Voor mij als leek was en is er geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Het leek nog zo ver weg, 2030. Maar als ik nu de planning zie, samen met de reeds ontstane plus de nog te verwachten vertraging, zegt mijn boerenverstand dat die nieuwe N280 pas klaar is tegen 2024 (waarschijnlijk nog later). Het kan toch niet zo zijn dat de provincie een tientallen miljoenen kostende weg aanlegt die na ruim 5 jaren al niet meer voldoet aan een principiële eis? Ik verwacht dat er al plannen of ideeën liggen om die weg in 2030 op te waarderen. Als dat niet zo is wordt het hoog tijd om daarover na te gaan denken. Als dat wel zo is vind ik dat alle belanghebbenden daarvan op de hoogte moeten worden gesteld. Beter nog is om die uitbreiding nu alvast mee te nemen in het ontwerp en bijbehorende MER. Graag uw gewaardeerde mening hierover.

Ad 2. Woongenot
Bij de keuze 3C was er sprake van een aantal uitgangspunten en garanties voor de bewoners van Baexem. Alle inwoners van zouden er qua geluidsbelasting op VOORUIT gaan. Het inmiddels gewijzigde ontwerp 3C laat veel ruimte voor twijfel en onzekerheid. De diepte van de tunnelbak is sterk gereduceerd. Op sommige plaatsen zodanig dat van geluiddemping nauwelijks nog sprake is. Laat dat nu net de achterzijde van diverse woningen betreffen. Een technisch medewerker gaf dat op de voorlichtingsavond schoorvoetend toe aan een bewoonster. Later op de avond werd dat weer ontkend door een medewerker van de provincie. Iedereen gaat er op vooruit bleef de stelling. Op mijn vraag naar de onderbouwende gegevens werd gemeld dat die in de MER worden opgenomen. Waarom worden die gegevens niet nu al bekend gemaakt ? Heeft er iemand iets te verbergen of wordt hier de tactiek van de verschroeide aarde toegepast? Onjuiste informatieverstrekking zal waarschijnlijk leiden tot bezwaren en onnodige vertraging en daar is niemand bij gebaat. Ook hier vraag ik u om uw gewaardeerde mening.

Ad 3. Verkeersveiligheid
Door het dreigende tekort van miljoenen euro’s worden er mogelijk maatregelen geschrapt of versoberd. Volgens uw gedeputeerde Geurts ‘is dit niet de intentie maar kan het wel een gevolg zijn’. Graag zou ik uw standpunt in deze vernemen. Er is namelijk schoolgaande jeugd in het geding.

Hoogachtend,

Peter Berghs
Baexem

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen