Agenda commissies Sociaal, Fysiek en Bestuur & Middelen

Foto: Twitter: D66 Leudal

LEUDAL – De commissies Sociaal, Fysiek en Bestuur & Middelen vergaderen op respectievelijk maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 juni, steeds vanaf 19.30 uur in de raadzaal.

Burgers die wensen in te spreken over één van de agendapunten, dienen zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier: 0475-85.90.00 of via [email protected]

Inspreken
Insprekers krijgen maximaal vijf minuten het woord. Het is voor burgers alleen mogelijk om over raadsvoorstellen in te spreken tijdens de commissievergaderingen en dus niet in de raadsvergadering. De agendapunten zijn:

Commissie Sociaal

 • Mens Ontwikkelbedrijf Leudal
 • Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 4 juli 2017
 • Burgerinitiatief Park Leudal-Oost
 • Brief medezeggenschapsraden basisscholen Hunsel, Ittervoort en Neeritter, met belangrijkste uitkomsten informatieavond d.d. 12 april 2017 over besluitvorming inzake mogelijke fusie scholen en de gevolgen daarvan.

Commissie Fysiek

 • Toelichting op Beheerovereenkomst 2017-2026 met Bosgroep Zuid-Nederland, voor gemeentelijke bos- en natuurterreinen
 • Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 4 juli 2017:
  – Vaststellen bestemmingsplan Schrijnwerkerstraat te Roggel
  – Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
  – Actualiseren Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2015-2018, module fiets 2017
  – Vaststellen bestemmingsplan Kraakstraat 26 te Hunsel (onder voorbehoud)
  – Vaststellen bestemmingsplan ‘Hof van Neer’ te Neer (onder voorbehoud)
 • Bespreken open brief buurt Karreveld/Aan de Heibloem over vergunningaanvragen van Vossen Group

Commissie Bestuur & Middelen

 • Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 4 juli 2017
 • Jaarrekening 2016
 • Bestemmen rekeningresultaat 2016
 • 1e Rarap 2017
 • Kadernota 2018 – 2021
 • Zienswijze Jaarverantwoording 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Raadsvoorstel tot aanwijzing accountant

Reacties