Begroting 2024-2027: investeren in sociaal domein, wonen en buitengebied

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – De gemeenteraad van Leudal heeft de begroting 2024 – 2027 vastgesteld. De thema’s sociale basis, passend wonen en vitaal buitengebied zijn de komende jaren de hoofdthema’s die de ontwikkelingen bepalen.

In Leudal moet iedereen kunnen meedoen naar vermogen. Maar sociale basis gaat verder dan zorg.

Zwembaden
Fysieke en mentale gezondheid vormen wel het fundament. Daarom wordt de komende jaren de aandacht gevestigd op een visie op het MensOntwikkelBedrijf (MOB), de Zorgboulevard, ontmoetingsplekken, een toekomstgericht bibliotheekvoorziening, onderwijshuisvesting en de toekomstige huisvesting van Sint Ursula, maar ook op een toekomstvisie voor zwembaden.

Gezond evenwicht
Het buitengebied is de pracht en kracht van Leudal. Tegelijkertijd spelen daar thema’s die grote invloed hebben op de toekomst, zoals de transitie van de landbouw en de ruimtelijke opgaven op het gebied van energie en klimaatadaptatie. Gestreefd wordt naar een ‘gezond evenwicht’ tussen natuur, landschap, landbouw, recreatie en toerisme, ruimte om te wonen en leefbaarheid.

Hittestress
Om de dorpen nu en in de toekomst leefbaar houden, zijn verder voldoende en passende woningen nodig. Hierbij staat niet alleen de reguliere woningbouw centraal, maar ook de transformatie van de bestaande woningen op het gebied van energiezuinigheid, levensloopbestendigheid en hittestress zoals de vergroening van (school)pleinen.

Bestuurlijke vernieuwing
Het college van B&W wil samen met de gemeenteraad, maatschappelijke partners en inwoners de komende jaren verder invulling geven aan deze thema’s. Onderwerpen als duurzaamheid, economie, veiligheid en mobiliteit lopen daar als rode draad doorheen. Wethouder Huub van Helden (CDA – Financien): ‘Besturen doen we samen. Daarom is deze begroting op interactieve wijze met de gemeenteraad tot stand gekomen. Zo geven we invulling aan bestuurlijke vernieuwing en blijven we aansluiten we op de huidige én toekomstige behoeften van onze samenleving. Een opgave waar we vol trots en vertrouwen aan werken.’

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen