Innovaties moeten woningbouw in Leudal impuls geven

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Gemeenteraad en college van B&W zijn van mening dat de woningbouw een flinke impuls nodig heeft. Ronduit Open vindt dat een raadsvoorstel daarover geen abstracte nota moet zijn, maar een concreet en uitvoeringsgericht plan van aanpak.

De fractie wil echter dat er eerst een goede behoeftepeiling moet plaatsvinden. Met hulp van de Dorpsraden en via bijeenkomsten zou per kern moeten worden vastgesteld hoe groot de behoefte is aan starterswoningen, sociale huurwoningen en seniorenwoningen. Voor wat dat laatste betreft zouden ook seniorenverenigingen betrokken moeten worden, vindt de partij.

Erfpacht
Ook het peilen van de behoefte aan en mogelijkheden voor nieuwe vormen van wonen, al of niet gecombineerd met zorg, zou volgens Ronduit Open onderdeel moeten zijn van die verkenningen. Daarbij wordt ook gedacht aan zogenaamde ‘tiny houses’, die inmiddels in een aantal andere gemeenten zijn gerealiseerd. Door introductie en bevordering van erfpachtconstructies zouden verder de investeringskosten voor nieuwe woningen aanzienlijk kunnen worden teruggebracht, omdat de grond niet vanaf de start volledig hoeft te worden gefinancierd. Wanneer het gemeentelijke eigendommen betreft kunnen daarbij eisen worden gesteld aan de maximale hoogte van de jaarlijkse erfpachtcanon. Diezelfde afspraken kunnen overigens worden gemaakt met woningcorporaties en projectontwikkelaars. Dat geldt in het bijzonder voor starterswoningen en sociale huurwoningen. Maar erfpacht biedt ook senioren de mogelijkheid bij verkoop van hun bestaande woning middelen beschikbaar te houden voor andere bestedingen.

Ervaring
De partij heeft nog wel meer vernieuwende ideeën en is er voorstander van dat mensen worden uitgenodigd die burgers kunnen informeren over hun ervaringen bij innovatieve projecten. Maar het wordt vooral ook van belang genoemd dat er een veranderslag plaatsvindt binnen de gemeente zelf.
‘Vernieuwing krijg je niet van de grond wanneer de huidige praktijk van een strakke oriëntatie op regels in stand blijft. Flexibiliteit is nodig, omdat anders voorspelbaar initiatieven niet van de grond zullen komen of tot onaanvaardbare en nodeloze vertraging leiden bij de uitvoering. Dat betekent dat er een strakke en uitvoeringsgerichte regie moet komen vanuit het college om zaken vlot te trekken, problemen op te lossen en waar nodig initiatieven met elkaar te verbinden’, zo laat de fractie weten. Verder wordt het voorstel gedaan om rond vernieuwende projecten enkele raadsleden met een verschillende partijpolitieke achtergrond als begeleidingsgroep te laten functioneren, zodat tijdig eventuele politieke vragen kunnen worden geformuleerd en teruggekoppeld naar de commissie Fysiek en de gemeenteraad.

Deskundigheid
‘Tot slot zouden wij het zeer toejuichen dat bij de organisatie van bijeenkomsten met burgers niet langer gespreksleiders van buiten worden ingehuurd’ besluit de partij.  ‘Ons lijkt dat wij als gemeente over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken, althans zouden moeten beschikken, om als gemeente zelf met onze burgers te communiceren.’

 

Reacties