Wagemans (Ronduit Open) wil kritisch onderzoek naar rol gemeente rondom overstromingen

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Volgens raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) is het noodzakelijk dat de rol van de gemeente rondom de overstromingen van de afgelopen week, zeer kritisch geëvalueerd wordt. 

Bij die evaluatie moet volgens het raadslid niet alleen gekeken worden naar het optreden van de gemeente ten tijde van de overstromingen, maar zeker ook naar het optreden in beleidskwesties rond de beschermingsmaatregelen in de afgelopen jaren.

Brief
Allereerst zijn er vragen rond de communicatie, in het bijzonder in de dagen voorafgaand aan de overstromingen. ‘Toen bekend was dat overstromingen aanstaande waren werd door de gemeente een brief gestuurd naar burgers waarin zij werden gewaarschuwd voor overstromingen met de mededeling dat de gemeente geen actie zou ondernemen’ schrijft Wagemans aan het college van B&W. ‘Die brief werd door burgers ervaren als onbegrijpelijk en onthutsend. Dat roept de vraag op hoe het mogelijk was dat een dergelijke brief werd verzonden. Wie gaf daartoe de opdracht? Waarom is intern niet of onvoldoende krachtig gewaarschuwd dat die brief volkomen misplaatst was? Wat schrijven de protocollen en rampenplannen voor op het vlak van communicatie? Is daarvan afgeweken? De brief veroorzaakte paniek en die paniek werd nog vergroot door de mededeling van de gemeente dat burgers het maar zelf moesten uitzoeken. Enkel was er een telefoonnummer dat men zandzakken kon halen.’

Blokken
Minsten zo ernstig vindt Wagemans vragen rond gebrekkige beschermingsmaatregelen. ‘Ik doel dan bijvoorbeeld op de bescherming rond het retentiebekken in Horn/Haelen. Uit de stukken blijkt dat hierover in 2002 door de voormalige gemeente Haelen afspraken zijn gemaakt met Rijkswaterstaat. De verantwoordelijkheid kwam te liggen bij de gemeente, aangezien niet werd ingestemd met de aanvankelijke plannen van Rijkswaterstaat. Uit een studie komt naar voren dat reeds in 2003 bleek dat de zogenaamde Legioblokken onvoldoende bescherming boden. De hoogte van de voorziening werd op gezag van de gemeente verlaagd. Er werd een overeenkomst gesloten door de gemeente Haelen dat de blokken zouden worden opgeslagen en in geval van hoogwater zouden worden aangebracht. Dat roept de vraag op waarom dat niet is gebeurd. Waarom is de overeenkomst niet in werking getreden?’ zo vraagt Wagemans zich af.

Medeverantwoordelijk
Volgens het raadslid blijkt uit de stukken verder dat ook de gemeente om meerdere redenen medeverantwoordelijk kan worden gehouden voor de ontstane overlast. ‘In hoeverre dat te wijten is aan de voormalige gemeente Haelen dan wel aan de gemeente Leudal is eveneens een onderzoekvraag’ vindt Wagemans. ‘Uit correspondentie blijkt dat ook de huidige gemeente Leudal zeer wel op de hoogte was van een gebrekkige voorziening en dat de kans op overstroming bepaald niet denkbeeldig was. Ook zijn er nadrukkelijke berichten dat op gezag van Rijskwaterstaat het inlaatpunt voor het retentiebekken later is verlaagd waardoor de kans op overstroming vanuit het retentiebekken toenam. Dat roept de vraag op waarom daartegen niet is opgetreden.’

Onderzoek
Tot slot herinnert Wagemans het colege er aan dat er herhaaldelijk gewaarschuwd is voor de dijkverlaging rond het Lateraalkanaal, om zo plannen van Roermond mogelijk te maken rond de Noordplas. ‘De recente gebeurtenissen benadrukken die zorg en maken die nog dringender en indringender’ besluit het raadslid, om daar een verzoek aan toe te voegen op korte termijn een evaluatieonderzoek aan de gemeenteraad voor te leggen. ‘Dat kan ook in de vakantieperiode door via de mail reacties te vragen van fracties en zo nodig een aparte vergadering te beleggen.’

Reacties