Ronduit Open: kritiek op WOB-beleid gemeente Leudal

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Raadslid Wagemans (Ronduit Open) is niet blij met de manier waarop de gemeente Leudal omgaat met WOB-verzoeken (Wet Openbaarheid van bestuur).

De WOB garandeert dat iedereen de mogelijkheid heeft om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid bij een bestuursorgaan op te vragen.

Toezeggingen
Opgevraagde stukken moeten daarbij binnen een termijn van vier weken worden afgewikkeld. Alleen wanneer er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, kan die termijn worden verlengd. In Leudal is volgens Wagemans echter sprake van een praktijk, waarbij burgers meer dan veertien maanden hebben moeten wachten en nog steeds niet over de gevraagde informatie beschikken. Ook zijn volgens het raadslid keer op keer op keer toezeggingen gedaan om voor een bepaalde datum stukken alsnog ter beschikking te stellen, maar werd die afspraak vervolgens ook niet nagekomen.

Onaanvaardbaar
‘Een dergelijke handelwijze acht ik totaal onaanvaardbaar’ schrijft Wagemans nu aan het college van B&W. ‘Ofwel duidt een dergelijke termijnoverschrijding erop dat het systeem van ordening en geregistreerd opslaan van stukken ernstig mank gaat, ofwel is sprake van onwil om informatie beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld omdat documenten informatie bevatten die de gemeente onwelgevallig is.’ Wagemans roept het college op meteen maatregelen te nemen. ‘Iemand stukken onthouden en daarbij gestelde termijnen op de meest grove wijze overtreden, staat haaks op het beeld van een dienstbare gemeente waar Leudal zich zo graag op beroept’.

Reacties