Verdere beperking maximum aantal bezoekers Designer Outlet nu niet noodzakelijk

Foto: Wikipedia - Dammit (CC BY-SA 2.5 NL)

ROERMOND – Uit onderzoek van Veiligheidsregio Limburg-Noord blijkt dat het verder beperken van het maximum aantal bezoekers van Designer Outlet in Roermond niet noodzakelijk is. Althans, niet op dit moment.

Wel is er een aantal maatregelen die Designer Outlet aanvullend kan nemen om het gedrag van de bezoekers positief te beïnvloeden en het naleven van de regels te verbeteren.

Vraag
Op 5 augustus vroeg burgemeester Donders van Roermond om te onderzoeken of een tweetal maatregelen in het Designer Outlet mogelijk of noodzakelijk zou zijn, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op basis van een analyse van scenario’s en maatregelen binnen het Designer Outlet blijkt dat het reduceren van het maximum aantal bezoekers beperkt bijdraagt aan een verbeterd nalevingsgedrag en dat dit niet opweegt tegen een aantal optredende negatieve neveneffecten. Zo leidt een beperking van het aantal bezoekers op drukke momenten tot sluiting en daarmee tot knelpunten in de bezoekers- en verkeersstromen voor de omgeving.

Effectiever
Daarnaast blijkt dat andere maatregelen zoals verdere investeringen en ontwikkelingen in communicatie met de bezoekers, het veiligheidsmanagement (onder andere de wijze waarop de veiligheidsorganisatie is ingericht, de wijze van toezicht, protocollen etc.) en de wijze van inrichting van het Outlet – zowel in- als buiten de winkels en horeca- effectievere sturingsmiddelen zijn. Deze maatregelen zijn en blijven primair de verantwoordelijkheid van het Outlet en de afzonderlijke ondernemers hierbinnen.

Mondkapjes
Het Designer Outlet heeft ondertussen zelf een mondkapjesplicht ingevoerd in het winkelgebied. Deze maatregel wordt binnenkort geëvalueerd. Veiligheidsregio Limburg-Noord blijft samen met de gemeente Roermond en het Outlet monitoren. Als de situatie daar om vraagt wordt heroverwogen of aanvullende maatregelen genomen moeten worden om verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Reacties