Vlasstraat Heythuysen flink op de schop

Foto: John Hölsgens

HEYTHUYSEN – In de Vlasstraat in Heythuysen wordt ter hoogte van het park wordt veelvuldig geparkeerd achter de blauwe zone. De bocht in de richting van de Noorderbaan wordt hierdoor erg onoverzichtelijk.

Om de verkeerssituatie veiliger te maken, wordt de blauwe zone met ongeveer honderd meter naar het noorden verplaatst. Aan de andere zijde van de weg wordt een combinatie gemaakt van een infiltratievoorziening, groen en parkeerplaatsen, zodat parkeren daar toch mogelijk blijft.

Snelheid
Om de snelheid ter hoogte van de parkeerplaatsen omlaag te brengen, wordt het begin van de 30 kilometerzone verplaatst naar de splitsing met de parallelweg van de Vlasstraat. Omdat de Vlasstraat een belangrijke ontsluitingsweg voor Heythuysen richting de Noorderbaan is, blijft het overige deel een 50 kilometerzone, uitgevoerd in asfaltverharding.

Water
De straat gaat in nog wel meer opzichten op de schop. Onder de weg ligt, zoals op de meeste plaatsen in Leudal, nu nog maar één rioolbuis. Daar komt zowel hemelwater als afvalwater in terecht. Door af te koppelen worden schoon hemelwater en afvalwater gescheiden en wordt het rioolstelsel ontlast. In de Vlasstraat gaat die afkoppeling plaatsvinden door middel van een infiltratievoorziening onder de parkeerplaatsen. In deze ondergrondse infiltratievoorziening, bestaande uit kunststof kratten, kan het regenwater vrij in de bodem infiltreren. Dit draagt bij aan het op peil houden van de grondwaterstand. Het riool in de parallelweg, huisnummer 5A tot en met huisnummer 15, voldoet niet meer aan de gewenste kwaliteit. Dit wordt vervangen.

Groen
Ook de groenvoorziening ter hoogte van de parallelweg wordt heringericht. De huidige bomen worden vervangen en er wordt een vaste plantenborder aangelegd. Een duurzame bijdrage aan de biodiversiteit en biotoopverbetering voor onder andere bijen en andere insecten. De bomen in het openbare groen ter hoogte van de huisnummers 20 tot en met 24 worden vervangen door smalle krentenbomen.

Planning
Dit kalenderjaar wordt gebruikt voor de voorbereiding van het project. Halverwege augustus 2021, na de bouwvakantie, tot december 2021 vindt de daadwerkelijke uitvoering gefaseerd plaatst. Door gefaseerd te werken moet de overlast voor aanwonenden en gebruikers van de Vlasstraat zo veel mogelijk beperkt worden. Mensen die vragen hebben over het project kunnen overigens contact opnemen met projectleiders Erik Beumers ([email protected]) of John Janssen ([email protected]), of via telefoonnummer 0475-85.90.00.

Reacties