Ronduit Open: mestverwerking op Zevenellen onder strikte controle

Foto: Facebook Zevenellen

LEUDAL – Regelmatig komt er vanuit de landbouw kritiek op het RIVM. Berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zouden bijvoorbeeld niet kloppen. 

Nu de plannen voor een omvangrijk mestverwerkingsbedrijf op Zevenellen in een fase komen dat besluitvorming gaat plaatsvinden, maakt Ronduit Open zich behoorlijk zorgen.

Uitstoot
Los van de vraag of de kritiek vanuit de landbouw terecht is stelt raadslid Wagemans van die fractie vast dat de berekeningen die voor agrariërs met hulp van adviesbureaus in de afgelopen decennia zijn gemaakt, in ieder geval forse gebreken vertoonden. De uitstoot bleek in de praktijk vaak aanzienlijk hoger te zijn dan berekend. ‘Burgers in de omgeving betaalden vervolgens in de vorm van overlast de prijs voor de modernisering van de landbouw. Die praktijk moet stoppen’ schrijft Wagemans nu in een brief aan het college.

Boetes
Het raadslid stelt dat bij het mestverwerkingsproject op Zevenellen er lering moet worden getrokken uit het verleden. Wagemans: ‘Ik ben van mening dat dit kan op de volgende wijze: er wordt vooraf een overeenkomst door de initiatiefnemers getekend, waarin een aantal punten met juridische hardheid worden opgenomen: een strak controleprotocol, waarin verplichtingen eenduidig worden vastgelegd en bij niet-naleving vooraf vastgestelde boetes worden verspeeld. Verder de bepaling dat, ingeval anders dan berekend, toch sprake is van overlast zij met onmiddellijke ingang door de overheid goed te keuren maatregelen nemen die overlast tegen te gaan. Wanneer afdoende maatregelen niet mogelijk zijn, dient bovendien het risico van exploitatieverliezen volledig en onvoorwaardelijk voor rekening van initiatiefnemers te komen, inclusief het risico van sluiting.’

Medewerking
Wagemans ziet graag gebeuren dat de gemeenteraad deze bepalingen vaststelt in de komende vergadering, waarna het college dit besluit mededeelt aan de provincie en daarbij stelt dat medewerking van Leudal aan het project afhankelijk is van instemming met deze voorwaarden en verankering ervan in vergunningsvoorschriften.

Reacties