Gezondheidwinst voor iedereen: Leudal zet zich in voor nog schonere lucht

Foto: Pixabay - alfcermed (CC0-Public Domain)

LEUDAL – De gemeente Leudal was in januari mede-ondertekenaar van het Schone Lucht Akkoord (SLA). Samen met andere partijen waaronder het Rijk, provincies en andere gemeenten in Nederland onderschreef Leudal het doel om te voldoen aan Europese grenswaarden.

Die doelstelling is grotendeels behaald. Het Rijk wil daarom nu de samenwerking met lokale oveheden voortzetten.

Emissiedalingen
De ambitie is om in 2030 gezamenlijk 50 procent gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016. Leudal deelt ook die doelstellling. Concreet betekent dit dat het SLA de omslag gaat maken van het sturen op Europese grenswaarden naar het realiseren van gezondheidswinst voor iedereen, ook als de luchtkwaliteit al aan de EU-normen voldoet. Voor de gemeente Leudal betekent meedoen aansluiting bij de huidige samenwerking met de peelgemeenten, de provincie en de veehouderijbranche. Er wordt ingezet op de pilot landbouw, die bestaat uit drie onderdelen. Daarbij komt er meer aandacht voor emissiedalingen, verbetering van de omgevingskwaliteit en de toekomstbestendigheid van de veehouderijsector.

Volksgezondheid
Wethouder Piet Verlinden (Samen Verder): ‘Natuurlijk willen we ons hiervoor inzetten, zeker omdat dit betekent dat de leefomgeving van inwoners beter wordt door een verbeterde luchtkwaliteit. Uiteraard is dat ook goed voor de volksgezondheid.’ Gemeenten en provincies gaan nu specifieke maatregelen uitwerken in decentrale uitvoeringsplannen. Bij de drie onderdelen van de pilot landbouw komt de focus te liggen op kennisontwikkeling, stimuleren en gebiedsgerichte aanpak van plekken met hoge blootstelling. Er gaan ook partijen bij betrokken worden die bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe instrumenten en een innovatieve aanpak.

Reacties