Leudal werkt aan voorstel om inning terrasgelden op te schorten

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – De BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) heeft voor de ondernemers in Leudal alle betalingen, incasso’s en vorderingen aangaande gemeentelijke belastingen voor drie maanden opgeschort.

Dat antwoordde het college van B&W op de vraag van Ronduit Open, wat de regels zijn over de inning van verschillende belastingen en leges die jaarlijks worden geïnd, maar waar door de maatregelen met betrekking tot het coronavirus, tijdelijk geen gebruik van kan worden gemaakt.

Terrasvergunningen
Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan terrasvergunningen en precariorechten. Er wordt momenteel een collegevoorstel voorbereid om de inning van terrasgelden tot nader order op te schorten en de landelijke ontwikkelingen, inclusief eventuele tegemoetkoming van het Rijk, af te wachten alvorens een definitief standpunt in te nemen over nabetaling of kwijtschelding.

Rente
De fractie had ook geïnformeerd of het wel werkelijk zo is dat uitgestelde belastingen en ook het te lenen ondernemerskrediet rentevrij zijn. Computersystemen kunnen namelijk doorgaans geen 0 procent rente aanhouden. Het college bevestigde dat BsGW om die reden rekent met een invorderingsrente van 0,01 procent. Minimaal dus, maar toch niet helemaal rentevrij. Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro, met een rente van 2 procent. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Nog niet bekend is vanaf welk moment rente in rekening wordt gebracht.

Reacties