Plannen om voormalige varkenshouderij in Grathem om te bouwen tot hondenpension

Foto: Pixabay - pixel2013 (CC0-Public Domain)

GRATHEM – Het college stemt in met de herziening van het bestemmingsplan, waardoor de vestiging van een hondenpension voor maximaal 40 honden mogelijk wordt aan de Veldstraat in Grathem.

Op de locatie is een voormalige varkenshouderij gevestigd, waar nu nog slechts akkerbouw wordt bedreven.

Ombouw
Het is de bedoeling dat de akkerbouw verder wordt uitgebreid en dat de voormalige varkensstal wordt omgebouwd, zodat er honden kunnen verblijven. Er is overleg gevoerd met de omgeving en volgens de gemeente is er nu sprake is van ‘een goede ruimtelijke ordening en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor omwonenden.’ Er wordt de komende jaren meer vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing verwacht. Het proces van functieverlies speelt al langere tijd, maar het aanbod van leegstaand vastgoed blijft toenemen terwijl de vraag achterwege blijft.

Economie
De provincie streeft ernaar dat vrijkomende agrarische bebouwing zoveel mogelijk wordt hergebruikt door de land- en tuinbouw, ter voorkoming van verdere verstening in het buitengebied. Maar als dat niet lukt komt benutting voor alternatieve economische activiteiten aan de orde, zolang deze geen belemmeringen voor bestaande functies met zich meebrengt. Met de vestiging van het hondenpension aan de Veldstraat 4 is volgens de gemeente sprake van een kleinschalige bedrijfsontwikkeling in het buitengebied, die zorgt voor verbreding van de agrarische bedrijfsvoering. Daarnaast wordt ook het behoud van voldoende bedrijvigheid van betekenis geacht voor de lokale economie, de leefbaarheid, sociale binding en cohesie.

De gemeenteraad stelt uiteindelijk het definitieve bestemmingsplan vast. Voor het ontwerp geldt dat door iedereen een zienswijze kan worden ingediend.

Reacties