Overeenstemming drie gemeentes over afspraken jeugdzorg

Foto: Pixabay - Pexels (CC0-Public Domain)

LEUDAL/NEDERWEERT/WEERT – De colleges van gemeenten Leudal, Nederweert en Weert hebben alsnog overeenstemming bereikt over de financiering van de jeugdzorg in de regio Midden-Limburg West. Dat is het resultaat van een goed gesprek tussen de drie gemeenten.

De gemeenten spraken in 2017 uit solidariteit af eventuele verliezen op het gebied van jeugdzorg samen op te vangen, de zogenaamde verevening van jeugdzorggeld. De afspraak gold voor de jaren 2017 tot en met 2019. De gemeente Weert betaalde in 2017 zo’n 1,3 miljoen euro en in 2018 iets meer dan 120.000 euro om de verliezen bij de twee buurgemeenten op te vangen.

Vernieuwing
Voor het jaar 2019 wil het college van Weert die financiële verevening niet meer op dezelfde wijze toepassen. Het in 2017 door de gemeenten opgestelde convenant biedt ook deze ruimte. Volgens Weert is het moeilijker geworden om na te gaan waaraan kosten in de jeugdzorg zijn toe te schrijven en vragen de tekorten op de andere beleidsterreinen van het sociaal domein, om een andere uitvoering van het convenant. Daarom is financiële verevening geen passend instrument meer. De gemeenten in Midden-Limburg West zetten liever in op vernieuwing bij de jeugdzorg. Daarvoor wil Weert in de komende jaren 750.000 euro beschikbaar stellen, waar alle drie de gemeenten baat bij hebben.

Compromis
Het college van Leudal was het daar in eerste instantie niet mee eens. Er volgde een gesprek met de drie colleges. De uitkomst daarvan is een compromis: van de totale bijdrage van 750.000 euro van Weert wordt 250.000 euro als financiële verevening overgemaakt aan Leudal. De overige 500.000 euro blijft beschikbaar voor vernieuwing in de jeugdzorg in de drie gemeenten. De gemeente Nederweert overweegt dit ‘vernieuwingsfonds’ vanaf volgend jaar met een nog te bepalen bedrag aan te vullen.
Reacties

Solide
Wethouder Mart Janssen (Ronduit Open): ‘Ik ben blij met dit resultaat. Ik heb begrip voor het standpunt van Weert en het op deze wijze invulling geven aan onze samenwerkingsafspraken. We mogen wel eens van mening verschillen, maar we komen er uiteindelijk wel uit. Dat bewijst dat de samenwerking in Midden-Limburg West solide is.’ Het bereikte compromis tussen de drie colleges wordt nog aan de gemeenteraad van Weert voorgelegd. Die vergadert in principe 3 juni over het definitieve voorstel. Daarna zullen de raad van Leudal en de raad van Nederweert worden geïnformeerd over het bereikte compromis.

Reacties