APV op de schop: voorstel tot opnemen horeca-exploitatievergunningplicht

Foto: Pixabay - spooky_kid (CC0-Public Domain)

LEUDAL – De algemene plaatselijke verordening (APV) gaat misschien in zijn geheel op de schop. In het lopende coalitieakkoord was al opgenomen dat de huidige APV moet worden doorgelicht op verouderde en overbodige regels.

De gemeente wil het model APV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten volgen. Een belangrijk onderdeel hierin is het opnemen van de horeca-exploitatievergunningplicht.

Droog en nat
Sinds 2010 kent de APV een horeca-exploitatievergunningplicht voor zogenaamde ‘droge horeca’. Daarmee worden inrichtingen bedoeld die geen alcohol verstrekken, maar wel horeca-activiteiten ontplooien. Daaruit volgt dat inrichtingen die wel alcohol verstrekken en horeca-activiteiten ontplooien ‘natte horeca’ worden genoemd. Het advies aan de gemeenteraad wordt nu om de horeca-vergunningplicht weer voor alle horeca-inrichtingen op te nemen in de APV, met uitzondering van de winkel, zorginstelling, museum, bedrijfskantine, bedrijfskantinerestaurant of bed- en breakfast.

Minder overlast
De horeca-exploitatievergunning is bedoeld om aantasting van het woon- en leefklimaat te voorkomen en de openbare orde en veiligheid te beschermen. Door het invoeren van de horeca-exploitatieplicht, kan meer invloed worden uitgeoefend op de vestiging van horeca-inrichtingen, om overlast tegen te gaan. Als voorschriften in de vergunning worden opgenomen en deze niet nageleefd worden, heeft de burgemeester eerder de mogelijkheid een horecabedrijf tijdelijk of definitief te sluiten. Daarnaast bestaat voor de burgemeester de mogelijkheid de vergunning tijdelijk of definitief in te trekken. Ook zijn er meer mogelijkheden om toezicht uit te oefenen.

Criminele activiteiten
Met de exploitatievergunningplicht wil de gemeente verder voorkomen dat onbedoeld criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Ook het Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) Limburg, dat zich richt op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, is er groot voorstander van om de exploitatievergunningplicht voor droge en natte horeca op te nemen in de APV, met het oog op de bestuurlijke handhaving. Het is echter aan de gemeenteraad om te besluiten of de APV wordt herzien. Dat zou dan moeten gebeuren tijdens de raadsvergadering van 25 juni.

Reacties