Wagemans (Ronduit Open): ‘Splitsing burgemeestersportefeuille? Niet doen!’

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) maakt zich zorgen over een mogelijke splitsing van de portefeuille Personeel en Organisatie / organisatieontwikkeling (P&O) binnen het college.

Er hebben het raadslid signalen bereikt dat wordt overwogen om de verantwoordelijkheid voor personeelszaken bij de burgemeester te houden, terwijl de organisatieverandering door één van de wethouders zou moeten worden geregisseerd.

Onzalig
Wagemans noemt dat ‘een onzalige interventie’. Hij legt uit: ‘Ik zou het een volstrekt verkeerd signaal vinden wanneer de burgemeester een positie aan de zijlijn inneemt, met betrekking tot het ingrijpende veranderingsproces dat nu aan de orde is en waar de raad zich afgelopen dinsdag nog positief over heeft uitgelaten. Over verantwoordelijkheid kun je geen compromissen sluiten. Tegelijkertijd is de burgemeester ervan op de hoogte dat hij mijn volle steun heeft, wanneer hij als portefeuillehouder daadwerkelijk leiding gaat geven aan een lastig en ingrijpend proces waarin iedereen, zowel burgemeester als wethouders, raadsleden, managers en medewerkers continu moet worden aangesproken op verantwoordelijkheid.’

Taboe
Wagemans zegt wel blij te zijn dat het er nu eindelijk op lijkt dat de verbetering van het functioneren van Leudal breed wordt aangepakt. ‘Een belangrijke reden waarom de opeenvolgende reorganisaties en wisselingen binnen het management de afgelopen tien jaar geen succes hebben gehad, was in mijn ogen dat het volstrekt heeft ontbroken aan verantwoordelijkheid en dat de vrijblijvendheid regeerde. Er werd geweigerd in te grijpen terwijl de noodzaak daartoe voor ieder helder was. Volstrekt onacceptabel gedrag werd geaccepteerd. Dat verwijt treft overigens zeker ook de raad, die telkens weer weigerde zich met functioneringsvragen bezig te houden en het als een taboe beschouwde om problemen aan de orde te stellen.’

Hard proces
In het proces van verandering en vernieuwing zijn organisatorische en personele zaken nauw met elkaar verweven, vindt Wagemans. ‘Het kan binnen de organisatie een hard proces zijn naar diegenen die de noodzakelijke verandering blijven frustreren. Maar ook concreet in positieve zin naar medewerkers die voorbeeldig zijn in hun opstelling, bijvoorbeeld door beloningsinstrumenten gericht in te zetten om de noodzakelijke verandering te realiseren. Vandaar mijn opvatting dat het buitengewoon ongewenst is, wanneer de organisatieverandering en het personeelsbeleid los van elkaar worden georganiseerd in het college.

Kortwieken
Het kortwieken van de portefeuille van de burgemeester zou er bovendien toe leiden dat deze, afgezien van representatie en openbare orde, nauwelijks nog relevante onderwerpen zou bevatten, zo is Wagemans van oordeel. Als derde reden om het niet te doen noemt hij het punt dat het voor de raad vrijwel onmogelijk zou worden om portefeuillehouders tot verantwoording te roepen, vanwege de onderlinge verwevenheid.

Reacties