‘Leudal een bestuurlijk tranendal en politieke willekeur’

Foto: Pixabay - franzl34 (CC0-Public Domain)

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

‘Onlangs zag de kadernota 2018 – 2021 van de gemeente Leudal het licht. Een nota met een wervelende titel: ‘De burger centraal: Op vertrouwen samen bouwen’.

De burger centraal, dat blijkt voor de gemeente Leudal toch echt een brug te ver. Leudal als gemeentelijk apparaat is vooral met zichzelf aan het worstelen. Na de herindeling wonden likken, organisatiestructuren doorlopend veranderen, veel externe adviseurs over de vloer, dure rapporten. Het resultaat? Nauwelijks bemoedigend te noemen. Twee gemeentesecretarissen zitten bezoldigd thuis, het gemeentelijk apparaat draait niet goed. Goede sturing ontbreekt, hokjesgeest prevaleert. Kortom: een prachtig gebouw maar in de kern ongezond. Een burger die zich tot de gemeente Leudal wendt, wordt overweldigd door procedures, onbegrip en wordt vervolgens vermalen in ambtelijk getouwtrek.

Hoe vaak heeft een burger bij een beslissing moeten horen ‘Ja, dat is politiek, daar kunnen wij niets aan doen’? Daarmede wordt een beslissing vanwege het B&W weer ongrijpbaar. Alsnog je weg zoeken bij de Commissie Bezwaar en Beroep? Doe maar niet. Zinloos.

Herindelen en fuseren is een lastige opgave. Als verzwarende omstandigheid kan worden ingebracht dat de gewenste schaalvergroting plus het gedelegeerd krijgen van oorspronkelijke rijkstaken een groot beroep doen op ambtelijke vaardigheden. De grote vraag echter blijft: heeft de politiek in de gemeente Leudal ook die gewenste ontwikkeling doorgemaakt? Helaas moet het antwoord daarop luiden: volstrekt niet.
Bezoek voor de aardigheid eens een vergadering van de gemeenteraad, of één van de drie commissies of de Commissie Bezwaar en Beroep. Je krijgt dan al snel het gevoel: wordt er zo omgesprongen met belangen? De wereld van Kafka is er niets bij.

Handhaven in de gemeente Leudal? Bij illegale activiteiten wordt altijd de weg ingeslagen van legaliseren. Wat doet de gemeenteraad? Zonder kennis van zaken boterbriefjes uitdelen aan agrariërs die het niet zo nauw nemen met milieu, draagvlak et cetera. Wat te denken van een overschrijding van meer dan zes keer de toegestane uitstoot van onverkwikkelijke stoffen? Sommige politieke partijen in Leudal menen dat burgers in het buitengebied niet moeten klagen. Boeren hebben nu eenmaal recht op het organiseren van grootschalig ongemak, althans in Leudal.

Een fraai staaltje van politieke willekeur. Eind 2015 ontvangt de Buurt Karreveld/Aan de Heibloem een brief van de gemeente waarin duidelijk staat: als gemeente gaan we eerst rechtszekerheid voor de ondernemer realiseren. Daarna gaan we wel met de Buurt in overleg. Alsof rechtszekerheid voor burgers ondergeschikt is aan rechtszekerheid voor ondernemers. In Leudal wel, zo blijkt.

Ter vervanging van de wirwar aan regels en wetten met betrekking tot milieu en omgeving treedt er een nieuwe wet in werking. Een belangrijke insteek bij die wet is het meer en beter betrekken van de burger bij zijn omgeving. Een fraaie ontwikkeling. In 2015 heeft het toenmalige college van B&W (het CDA maakte nog deel uit van dat college!) een notitie doen opstellen. Oogmerk van die notitie? hoe omzeilen we de burger. De burger in Leudal lijkt wel een vijand van de gemeente.

De bovengenoemde kadernota hint ook op een meer heldere rol voor de burger. Het gemeentebestuur erkent de slechte relatie met de burger, erkent het slechte imago, erkent de slechte dienstverlening. Er moet nog veel gebeuren voor verbeteringen zichtbaar zijn. De voortekenen zijn echter niet goed. Voorbeeld: de gemeente Leudal hamert telkens op het belang van de agro-industrie voor Leudal, doch slaagt er ook nu niet in dat hard te maken. De nota maakt wel gewag van de dramatische vermindering van het aantal kleine boeren in Leudal, maar stelt er geen beleid tegenover. En minstens zo erg: de nota gaat op geen enkel moment in op de funeste werking van intensieve veehouderij op gezondheid en leefklimaat. Onderzoeken die dit aantonen reiken inmiddels tot het plafond.

De gemeente Leudal schenkt er geen aandacht aan. Sterker, de gemeente blijft geheel in lijn van LTO: groter en nog groter voor boerenbedrijven. De nadelen van al die groeistuipen: burger zoek het maar uit…

A.W.M. Van de Wiel
Woordvoerder van de Buurt Karreveld/Aan de Heibloem 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen