Stem burgemeester inzake N280 miljoenen noopt Ronduit Open tot vragen

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Ronduit Open heeft burgemeester Verhoeven van Leudal een brief gestuurd over besluitvorming rondom de N280, de doorslaggevende stem van de burgemeester daarin en de relatie met regels op het terrein van integriteit.

Van burgemeester Verhoeven is bekend dat hij tot voor kort lid van de PvdA was, maar dat lidmaatschap heeft opgezegd. De burgemeester maakte echter niet bekend of hij inmiddels lid is geworden van een andere partij. Dat gegeven is nu een issue voor oppositiepartij Ronduit Open, die zich via raadslid Wagemans schriftelijk tot de burgemeester heeft gericht.

Privacy
‘Algemeen is gebruikelijk dat burgemeesters helderheid verschaffen omtrent hun lidmaatschap van een politieke partij en – anders dan u stelt – is een beroep op privacy daarbij hoogst ongebruikelijk’ meent Wagemans. ‘Als “opperhoofd integriteit” heeft een burgemeester tot taak nauwlettend toe te zien op de zorg voor integriteit binnen gemeentelijk bestuur en organisatie. Een van de basisvoorwaarden bij integriteit, betreft het streven naar maximale transparantie. Gegevens omtrent een lidmaatschap van een politieke partij zijn alleen al belangrijk opdat eenieder kan beoordelen of een burgemeester zich onafhankelijk opstelt en geen partijpolitieke overwegingen laat meespelen in zijn besluitvorming.’

Doorslaggevend
En dat laatste is nu met name van belang in de besluitvorming rondom het hoofdstuk N280, zo stipt Ronduit Open aan: ‘Thans blijkt dat uw stem met betrekking tot het voorstel om 10 miljoen euro beschikbaar te stellen doorslaggevend is geweest en dat u daarbij het standpunt van de beide CDA-wethouders heeft gesteund. Uw besluit is temeer opmerkelijk aangezien Leudal financieel in zwaar weer verkeert en twee wethouders, onder wie de portefeuillehouder financiën, het besluit niet hebben gesteund.’

Samen Verder
Over dat laatste berichtte 1Limburg gisteren inderdaad al. De twee wethouders van Samen Verder zouden zich niet kunnen vinden in het plan van CDA-collega Paul Vogels. Die wil de tien miljoen meebetalen aan de aanleg van de nieuwe N280, op voorwaarde dat een randweg om Baexem – waar de provincie aanvankelijk op tegen was-  wordt heroverwogen. Maar omdat na zo’n nieuwe afweging het goed mogelijk is dat er uiteindelijk toch geen randweg komt, vinden wethouders Verlinden en Walraven het te riskant om al die miljoenen toe te zeggen. Dat zou de stem van de burgemeester een beslissende maken binnen het college.

Transparantie
En dus roert Wagemans in zijn brief het thema integriteit aan. ‘Steeds weer benadrukt u naar raadsleden toe terecht het belang van integriteit en de daarmee samenhangende transparantie. Ik verzoek u de regels die u anderen op het vlak van integriteit voorhoudt, ook toe te passen met betrekking tot uw eigen handelen en alsnog bekend te maken of u na het opzeggen van het lidmaatschap van de PvdA lid bent geworden c.q. bent geweest van een andere politieke partij. En zo ja, welke partij dat betreft of betrof.’

Op 2 februari buigt de gemeenteraad zich over de N280-kwestie.

'

Reacties

article
5398
Stem burgemeester inzake N280 miljoenen noopt Ronduit Open tot vragen
LEUDAL – Ronduit Open heeft burgemeester Verhoeven van Leudal een brief gestuurd over besluitvorming rondom
https://leudal.nieuws.nl/2016/01/23/stem-burgemeester-inzake-n280-miljoenen-noopt-ronduit-open-tot-vragen/
2016-01-23T15:18:38+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2015/02/n280.jpg
10 miljoen, Arno Walraven, Burgemeester Verhoeven, CDA, Integriteit, Mathieu Wagemans, N280, Paul Vogels, Piet Verlinden, PvdA, Ronduit Open, Samen Verder
Nieuws