Wethouders Van den Beuken en Vogels halen de kerst

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Wethouders John van den Beuken en Paul Vogels (CDA) hebben de motie van wantrouwen, ingediend door de voltallige oppositie (D66, VVD, Ronduit Open en Progressief Leudal), overleefd. Coalitiegenoot Samen Verder fungeerde andermaal als reddingsboei.

Aanleiding voor de motie waren de perikelen rondom het al maanden voortslepende ‘Biebgate’. In een speciaal ingelaste raadsvergadering van vanavond ging het er bij vlagen weer hard aan toe.

Achterkamertjes
‘Accepteert Samen Verder de achterkamertjes en leugens van de CDA-wethouders of neemt zij de eigen rol serieus?’ vroeg D66 zich bij het begin van het debat af. Ronduit Open wees er op dat uit het externe onderzoek naar de aanbesteding van het bibliotheekwerk duidelijk blijkt dat beide wethouders zich niet aan de regels hebben gehouden. ‘En wat zijn excuses waard als die ook op leugens zijn gebaseerd?’ vroeg fractieleider Stan Backus zich verder af, verwijzend naar de verontschuldigingen die Van den Beuken eerder -in de vergadering van 13 oktober- aanbood. ‘Als beide wethouders daar nu weer mee denken weg te komen, kunnen ze die beter achterwege laten.’

Foto: Teun Heldens (Twitter)
Foto: Teun Heldens (Twitter)

Imago
De raad is regelmatig te laat, onjuist en onvoldoende geïnformeerd, concludeerden ook de VVD en Progressief Leudal. ‘De schending van het aanbestedingsrecht werd doelbewust nagestreefd’ aldus Ad Thomassen van de liberalen. ‘Van den Beuken liet in een mail aan de directeur van Spolt zelfs weten dat de hele discussie buiten de publieke belangstelling moest blijven. Geheim, dus’. Zelfs de wethouders van Samen Verder waren lange tijd niet op de hoogte van de gang van zaken, betoogde Thomassen.
Het imago van Leudal heeft bovendien ernstige schade opgelopen’ vulde Joost van der Stappen (PL) aan. ‘Wie wil nog zaken doen met deze incompetente gemeente?’

Koud
De coalitiepartijen bleven er ogenschijnlijk koud onder. De imagoschade werd in de schoenen van de oppositie en de media geschoven. Het ging in deze kwestie vooral slechts om een ‘tekortschietende regievoering’ vond fractievoorzitter Hen Sleven van Samen Verder. Later kwam, net als op 13 oktober, opnieuw de kwalificatie ‘geen schoonheidsprijs’ voorbij. ‘De bestuurlijke verhoudingen moeten wel sterk verbeteren’ vond Sleven. Hij verwees daarbij onder andere naar het doorspelen van informatie naar één van de aanbestedende partijen (Questum), door D66-raadslid Rens Raemakers. Peter van Melick kon het daarbij niet laten er fijntjes op te wijzen dat de directeur van Questum een partijgenoot van Raemakers is. Volgens de fractievoorzitter van de democraten had hij echter vooraf bij de loco-burgemeester geverifieerd dat het hierbij om openbare gegevens ging. Raemakers vond de hele gang van zaken verder getuigen van ‘onkunde, amateurisme, desinteresse en arrogantie van de bovenste plank’.

Gezellig
Binnen die ‘gezellige’ sfeer kwam de CDA-fractie, zij het achteraf, overigens wel tot de conclusie dat het goed is dat er een onderzoek heeft plaatsgevonden en dat er zeker ook conclusies uit te trekken waren over hoe het in de toekomst beter kan en moet. Net als Sleven wees fractievoorzitter Van Melick op het feit dat de communicatie ‘veel beter’ had gekund. Maar veel ernstiger conclusies hoefden de wethouders niet te trekken uit het rapport, zo oordeelden zowel Samen Verder als het CDA.

Excuses
Wethouder Van den Beuken bood zowel de aanbestedende partijen als de gemeenteraad zijn excuses aan voor de ontstane schijn van belangenverstrengeling ten faveure van Bibliocenter. Wethouder Vogels verdedigde zich door te zeggen dat 6,5 miljoen bezuinigd moest worden. Voor de bieb betekende dit een budgetreductie van 750.000 naar 160.000 euro, met op 8 september een verhoging naar 280.000 euro. ‘Het oordeel is aan de raad’ aldus Vogels, die dat met een gerust hart kon zeggen aangezien zijn CDA en Samen Verder daarin de meerderheid hebben.

 

 

Reacties