Donkere wolken ‘Biebgate’ pakken zich samen boven Leudal

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – De vier oppositiepartijen in Leudal, Ronduit Open, D66 Leudal, VVD Leudal en Progressief Leudal, dienen komende dinsdag tijdens de raadsvergadering een motie van wantrouwen in tegen wethouder Van den Beuken (CDA). Dit naar aanleiding van de onthullingen in het dossier ‘Aanbesteding Bibliotheekwerk’, oftewel ‘Biebgate’. Dit dossier werd onlangs opgevraagd door Ronduit Open en D66.

De partijen stellen in de motie dat wethouder Van den Beuken ontoelaatbaar heeft gehandeld, door toe te staan dat er tijdens een lopende aanbestedingsprocedure namens hem is onderhandeld met Bibliocenter, een partij die op dat moment helemaal niet meer deelnam aan de aanbesteding.

Niet op de hoogte
Dit is volgens de vier partijen in strijd met fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht en met het Inkoop-en aanbestedingsreglement van de gemeente Leudal. Ook werden de aanbieders die wel hadden ingeschreven niet op de hoogte gebracht van de onderhandelingen met Bibliocenter en waren de argumenten die zijn gebruikt om de aanbesteding alsnog te stoppen al in een veel eerder stadium bij de gemeente bekend.

John van den Beuken (CDA)
John van den Beuken (CDA)

Gelogen
Bovenal vinden de vier fracties dat de wethouder de gemeente Leudal in diskrediet heeft gebracht met zijn handelwijze en dat hij simpelweg gelogen heeft tegen de gemeenteraad. Op een vraag van de VVD-fractie in de laatste raadsvergadering heeft de wethouder gesteld dat hij niet met Bibliocenter heeft gesproken, terwijl uit het dossier blijkt dat er onder verantwoordelijkheid van de wethouder wel degelijk met Bibliocenter is gesproken en de wethouder daar ook van op de hoogte was. Door zijn handelwijze op deze wijze te verbloemen is de gemeenteraad misleid. Dat is onaanvaardbaar, oordeelt de oppositie.

Niets nieuws
Gisteren werd er door het college een raadsbrief over de kwestie gestuurd. Volgens de vier partijen staat in deze brief nauwelijks nieuwe informatie en gaat de brief ook helemaal niet in op de belangrijkste onthullingen die uit het dossier volgen of op de gang van zaken in de raadsvergadering. De collega’s van 3ML spraken met de oppositiepartijen die de motie van wantrouwen gaan indienen. Ook de wethouder geeft een reactie. Coalitiepartijen CDA en Samen Verder waren niet voor commentaar bereikbaar.


Tijdlijn ‘Biebgate’

 • Op 31 maart 2015 heeft het college van Leudal drie aanbieders (Bibliocenter, Questum en Karmac) via een offertevraag ‘meervoudige onderhandse aanbesteding’ uitgenodigd om offerte uit te brengen voor het bibliotheekwerk in Leudal, voor de periode van 4 jaar en het ‘maximale’ budget van 165.000 euro.
 • Op 30 april 2015 is een ‘Nota van inlichtingen’ opgesteld, waarin aangegeven is dat ‘alles wat boven de 165.000 euro wordt aangeboden niet meetelt in de beoordeling’.
 • Op 29 mei 2015 heeft Bibliocenter het college laten weten niet in te schrijven op de aanbesteding bibliotheekwerk in Leudal.
 • Op 1 juni 2015 is er een proces verbaal opgemaakt, waaruit blijkt dat de aanbieders Questum en Karmac wel hebben ingeschreven op de opdracht.
 • Op 4 juni 2015 heeft Bibliocenter een alternatief aanbod aan het college gestuurd, buiten de lopende aanbesteding om.
 • Op 7 juni 2015 is ambtelijk een mail aan wethouder Van den Beuken gestuurd met de mededeling dat de opdracht wellicht gegund kan worden, maar dat er ook redenen zijn (het bezwaar van Bibliocenter en kritiek uit regiogemeenten) om hiervan af te zien.
 • Op 10 juni 2015 heeft een beoordeling van de offertes van Questum en Karmac plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de opdracht gegund kon worden.
 • Op 10 juni 2015 hebben Questum en Karmac echter te horen gekregen dat het gunningsbesluit is uitgesteld wegens ‘noodzakelijk geacht ambtelijk en bestuurlijk overleg’. Bibliocenter heeft op diezelfde dag te horen gekregen dat zij als partij ‘niet verder zal worden meegenomen in de aanbestedingsprocedure’.
 • Op 30 juni 2015 is een amendement van D66 in de raad van Leudal, met als hoofddoel het bedrag voor bibliotheken met 100.000 euro te verhogen én met de expliciete suggestie aan het college de lopende aanbesteding nu nog te stoppen, verworpen.
 • Op 1 juli 2015 heeft Questum het college verzocht de brief en het alternatief aanbod van Bibliocenter naar haar te sturen zodat er ‘volkomen transparantie is over de verschillende informatiestromen die lopen’.
 • Op 2 juli 2015 is het verzoek van Questum geweigerd, omdat de brief ‘niet in behan-deling is genomen’ en er ook ‘geen voorstel of (voorgenomen) besluit op die brief is’. Het college acht de brief ‘niet openbaar’ en ‘kan deze niet overleggen’.
 • Op 7 juli 2015 heeft wethouder Van den Beuken op een vraag van D66 in de raadsvergadering, laten weten dat ‘de voorlopige gunning is aangehouden voor nadere informatie’. Dit zou gebeurd zijn ‘om te komen tot krachtige punten in de scholen’. Uit het dossier blijkt echter niets van enige nadere informatie die van de ingeschreven partijen is gevraagd. Tegen de aanbieders is juist gesteld dat er nader overleg nodig is.
 • Op 9 juli 2015 heeft er onder leiding van de provincie Limburg een ‘inspiratiedag’ plaatsgevonden met gemeenten en bibliotheken. Dit is het enige ‘ambtelijk’ of ‘bestuurlijk’ overleg dat na de datum van 10 juni heeft plaatsgevonden, terwijl dit overleg wel de enige reden was op grond waarvan de gunning op 10 juni is uitgesteld.
 • Op 9 juli 2015 heeft de fractie D66 raadsvragen gesteld, waarin expliciet is gevraagd om welke reden het college de gunning nu precies heeft uitgesteld, door wie en wanneer dit is besloten, of er criteria van de aanbesteding zijn gewijzigd en hoe het college aankijkt tegen het alternatieve aanbod van Bibliocenter.
 • Op 20 juli 2015 heeft het college opnieuw aan Questum en Karmac laten weten dat de gunning is uitgesteld, omdat ‘overleg met regiogemeenten, de Provincie Limburg en het bestuur van het reguliere basisonderwijs tot nadere afstemming noopt’. Uit het dossier blijkt vervolgens niet van enig overleg met deze partijen na de dag van 20 juli.
 • Op 21 juli 2015 heeft het college de fractie D66 laten weten dat de raadsvragen niet beantwoord zullen worden, omdat er ‘gedurende de procedure geen informatie kan worden verstrekt’. Het feit dat de gunning een dag daarvoor opnieuw is uitgesteld, wordt dan niet aan de fractie D66 medegedeeld. Dit terwijl de wethouder in de raadsvergadering van 9 juli wel mededeling maakte van een eerder uitstel en dit terwijl nieuw uitstel toch uiterst relevant was in het licht van de gestelde vragen.
 • Op 21 juli 2015 heeft de fractie D66 daarna vervolgraadsvragen gesteld, waarin expliciet verzocht is om spoedig melding te maken van eventueel nieuw uitstel van de gunning. Op dit verzoek is niet gereageerd. Tevens heeft de fractie D66 het college toen opgeroepen alléén alsnog met Bibliocenter in zee te gaan indien dit op een ‘open en eerlijke manier’ gebeurt en ter overweging meegegeven dat de aanbesteding nu nog op een fatsoenlijke manier gestopt kan worden door vergoeding van de kosten aan de inschrijvers. Ook op dit verzoek is niet meer gereageerd.
 • Op 4 augustus 2015 vindt er dan ineens een gesprek plaats tussen Bibliocenter en scholenkoepel SPOLT, waarbij een ambtenaar van de gemeente Leudal als ‘financierder’ aanwezig is. Uit interne mails aan wethouder Van den Beuken blijkt echter dat er van de zijde van de gemeente toch nauwkeurig scenario’s voor toekomstig bibliotheekwerk zijn uitgewerkt. Er worden verschillende ‘opties’ genoemd die door Bibliocenter geleverd kunnen worden, met bijbehorende service (hoeveel servicepunten en/of hoeveel punten in school) en met bijbehorende prijs. De aanbesteding loopt dan nog steeds en de ambtenaar die aanwezig is bij het gesprek tussen Bibliocenter en SPOLT is precies dezelfde ambtenaar die ook inzage heeft in de offertes van Questum en Karmac. Wethouder Van den Beuken weet dat ook.
 • Op 8 september 2015 laat het college pas aan Questum en Karmac weten dat de aanbesteding gestopt is, op grond van ‘recente ontwikkelingen’. Uit het dossier blijkt echter niet dat er, nadat de gunning op 20 juli voor de laatste maal is aangehouden, nog nieuwe ontwikkelingen zijn. Bovendien is het dossier in de periode tussen 4 augustus en 8 september leeg. Het is onduidelijk wat er in deze periode is gebeurd, maar het bibliotheekwerk gaat in 2016 wel voor 285.000 euro naar Bibliocenter.
 • Op 8 september 2015 vergadert de raad van Leudal over het aanbestedingsdossier. Op een vraag van de VVD antwoordt wethouder van den Beuken dat hij niet met Biblio-center heeft gesproken, omdat ‘hij het traject zuiver wil houden’. Even later ontstaat echter onduidelijkheid of er ambtelijk wel met Bibliocenter is gesproken. Naar later blijkt is er ambtelijk met Bibliocenter gesproken en wist de wethouder daarvan.
 • Op 9 september 2015 laat Karmac weten grote moeite te hebben met het besluit van het college en stelt Karmac dat er ‘mogelijk geshopt is met aanbiedingen van commerciële aanbieders richting huidige uitvoerder van bibliotheekwerk.’
 • Op 11 september 2015 sturen D66 en Ronduit Open een brief naar de burgemeester met het verzoek om het volledige dossier inzake de aanbesteding in te zien.
 • Op 22 september 2015 stelt het college aan de fracties D66 en Ronduit Open het dossier beschikbaar.
 • Op 23 september 2015 doet de fractie D66 navraag bij aanbieders Questum en Karmac. Zij blijken er niet van op de hoogte te zijn gesteld dat het college, terwijl de aanbesteding liep, onderhandelingen heeft gevoerd met Bibliocenter.
 • Op 25 september 2015 verschijnt er in Dagblad de Limburger een artikel, waarin onder andere staat dat Questum en Karmac opheldering eisen van de gemeente en zich beraden op juridische stappen. Het college wil niet op deze publicatie reageren.
 • Op 8 oktober 2015 stuurt het college een brief naar de gemeenteraad. Daarin maakt het college geen enkel excuus voor de gang van zaken, wordt geen enkele fout toegegeven en wordt ook niet ingegaan op de belangrijkste onthullingen die volgen uit het dossier.

Reacties

Cookieinstellingen