D66 Leudal en Ronduit Open: ‘Handelwijze Van den Beuken ontoelaatbaar’

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Oppositiefracties Ronduit Open en D66 kraken in een gezamenlijk uitgegeven persbericht de handelwijze van wethouder John van den Beuken (CDA) met betrekking tot het bibliotheekdossier in Leudal.

‘In juli al werden raadsvragen gesteld over het aanbestedingstraject bibliotheken. Nu begrijpen we waarom daar tot op de dag van vandaag nooit antwoord op is gegeven’, laten de verbolgen fracties weten.

Geheime onderhandelingen
Na bestudering van het bibliotheekdossier concluderen Ronduit Open en D66 dat de handelwijze van wethouder van den Beuken volstrekt ontoelaatbaar is geweest. In maart 2015 zijn drie partijen uitgenodigd een offerte uit te brengen voor het bibliotheekwerk in Leudal. Één van die partijen was Bibliocenter, de huidige aanbieder. Na een tijdje besloot Bibliocenter om niet in te schrijven op deze opdracht, waarna de aanbesteding is voortgezet met twee commerciële inschrijvers. Bibliocenter diende wel een alternatief voorstel in. ‘Terwijl dit traject met de twee inschrijvers liep en het college tot tweemaal toe de voorlopige gunning heeft uitgesteld, heeft een ambtenaar in opdracht van wethouder Van den Beuken geheime onderhandelingen gevoerd met scholenkoepel SPOLT en Bibliocenter’ schrijven de oppositiepartijen. ‘Op dat moment waren de uitgebrachte offertes van de twee andere aanbieders al bij de gemeente bekend. Wethouder Van den Beuken, en inmiddels ook wethouder Vogels, realiseerden zich dat deze vorm van onderhandeling niet toegestaan was, getuige een interne ambtelijke mail van 4 augustus jongstleden aan de twee wethouders. Uit de stukken blijkt dat de andere collegeleden hiervan niet op de hoogte zijn gesteld.’

John van den Beuken (CDA)
John van den Beuken (CDA)

Laten zitten
‘Uit daarop volgend mailverkeer blijkt dat de gemeente scenario’s voor toekomstig bibliotheekwerk, in samenspraak met Bibliocenter, al nauwkeurig had uitgewerkt. Er worden verschillende ‘opties’ genoemd die door Bibliocenter geleverd kunnen worden, met bijbehorende service (hoeveel servicepunten en/of hoeveel punten in school) en met bijbehorende prijs.’
Ronduit Open en D66 noemen dit onacceptabel, daar Bibliocenter helemaal niet meedeed aan de aanbesteding. Bibliocenter diende een alternatief aanbod in dat buiten de aanbestedingsprocedure werd gehouden. Daarna zou één van de commerciële aanbieders het aanbod van Bibliocenter bij de gemeente hebben opgevraagd, maar die zou de verstrekking hiervan hebben geweigerd ‘omdat de brief niet in behandeling is genomen’. Vervolgens is de gemeente dus wel aangeschoven bij een overleg tussen SPOLT en Bibliocenter. De commerciële aanbieders heeft men echter laten zitten met hun aanbod, waarin zij behoorlijk hadden geïnvesteerd, en niet geïnformeerd over het vervolgoverleg met Bibliocenter.

Zuiver
Uit de interne mailcorrespondentie blijkt volgens de fracties van Ronduit Open en D66 dat verantwoordelijk wethouder Van den Beuken van dit alles en van het overleg met Bibliocenter op de hoogte was. ‘Hij is ook op de hoogte gehouden van de uitkomsten hiervan, daar hij hier zelf per mail om gevraagd heeft. In de raadsvergadering van 8 september jongstleden stelde Van den Beuken aanvankelijk nog dat hij ‘niet gesproken heeft met Bibliocenter’ met als motivatie ‘om het zuiver te houden’, maar even later moest hij in de vergadering toegeven dat ambtelijk wel met Bibliocenter gesproken. Bestuursrechtelijk komt dit op het zelfde neer: het college is ook verantwoordelijk voor gesprekken die ambtenaren voeren’, zo geven de fracties aan.

Scheve schaats
‘Deze praktijk is strijdig met alle beginselen van behoorlijk bestuur, evenals met de beginselen uit het aanbestedingsrecht’ schrijven de oppositiepartijen. ‘Het beginsel van gelijke behandeling en het transparantiebeginsel zijn met voeten getreden. Deze beginselen zijn er juist voor bedoeld om te voorkomen dat gunningen in achterkamertjes plaatsvinden, iets wat nu wel gebeurd is. Ook kunnen we hierdoor niet uitsluiten dat gegevens uit de ingediende offertes zijn ‘misbruikt’ in de onderhandelingen met Bibliocenter. Helaas constateren we dat wethouder Van den Beuken weer een scheve schaats heeft gereden. We vragen ons inmiddels hardop af of hij wel de juiste persoon is voor de aan hem toebedeelde taken.’

Reacties

Cookieinstellingen